การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ. อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558

ขออนุญาตให้บุคคลใดใช้ชื่อที่มีอักษรไทยหรืออักษรต่างประเทศ ซึ่งแปล หรืออ่านว่า “ทางพิเศษ” หรือ “ทางด่วน” ประกอบในดวงตรา ป้ายชื่อ จดหมาย ใบแจ้งความ หรือ เอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับ ธุรกิจอันอาจทาให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นกิจการของ กทพ. ตาม มาตรา ๗ แห่งพระ

908
28 พฤศจิกายน 2559

 

ขออนุญาตให้บุคคลใดใช้ชื่อที่มีอักษรไทยหรืออักษรต่างประเทศ ซึ่งแปล หรืออ่านว่า “ทางพิเศษ”
    หรือ “ทางด่วน” ประกอบในดวงตรา ป้ายชื่อ จดหมาย ใบแจ้งความ หรือ เอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับ
    ธุรกิจอันอาจทาให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นกิจการของ กทพ. ตาม มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
    การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 5 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 45 , ผู้ชมทั้งหมด : 7887

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย