การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

17751
06 สิงหาคม 2563
สังกัดหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ตรง/กลาง#ภายในโทรสาร
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 02-558-9800, 02-579-5380-902-561-2984
02-579-8737 
สำนักผู้ว่าการ02-579-5204, 02-558-9800 ต่อ 1240, 122402-579-5201
   กองกลางและการประชุม 02-940-1262, 02-558-9800 ต่อ 2278, 227602-579-5201
   กองประชาสัมพันธ์ 02-579-9155, 02-558-9800 ต่อ 2298, 229902-579-9156
   กองกำกับดูแลกิจการที่ดี 02-558-9800 ต่อ 2195, 2196, 219402-940-1210
   กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด 02-558-9800 ต่อ 225402-940-1184
สำนักตรวจสอบภายใน02-940-1245, 02-558-9800 ต่อ 2901 02-940-1245
   กองตรวจสอบภายใน 1 02-940-1211, 02-558-9800 ต่อ 290602-940-1246
ต่อ 2727 
   กองตรวจสอบภายใน 2 02-579-0042, 02-558-9800 ต่อ 292602-940-1246
ฝ่ายบริหารทั่วไป02-579-8156, 02-558-9800 ต่อ 2005, 2003 02-940-1268
   กองบริหารทรัพยากรบุคคล 02-940-1212-13, 02-558-9800 ต่อ 204902-940-1213
   กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ 02-940-1212-13, 02-558-9800 ต่อ 2069-70 02-940-1230
   กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล 02-940-1229 ,02-558-9800 ต่อ 200902-940-1230
   กองจัดซื้อจัดจ้าง 02-579-0043, 02-558-9800 ต่อ 209802-579-7735
   กองพัฒนาองค์กร 02-579-0043, 02-558-9800 ต่อ 201202-940-1230
ฝ่ายการเงินและบัญชี02-316-4476, 0-2746-9800-4 ต่อ 5070-102-940-1157 
   กองการเงิน 02-579-5164, 02-558-9800 ต่อ 256202-579-0037
   กองบัญชี 02-940-1155, 02-558-9800 ต่อ 248902-940-1155
   กองงบประมาณ 02-558-9800 ต่อ 2466, 245802-940-1233
   กองตรวจสอบรายได้ 02-558-9800 ต่อ 267302-579-0044
   กองบริหารการเงินและกองทุน 02-558-9800 ต่อ 158502-579-0037
ฝ่ายนโยบายและแผน02-940-1219, 02-558-9800 ต่อ 2838, 2837 02-940 1219
   กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ 02-940-1224-6, 02-558-9800 ต่อ 284602-940-1225-6
   กองประเมินผล 02-558-9800 ต่อ 286702-579-9145
   กองจัดการสิ่งแวดล้อม 02-558-9800 ต่อ 2862-
ฝ่ายสารสนเทศ02-579-5166, 02-558-9800 ต่อ 2348, 2347 02-561-2984
   กองระบบงานคอมพิวเตอร์ 02-940-1259, 02-558-9800 ต่อ 235202-561-2984
   02-579-8737 
   กองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 02-579-5206, 02-558-9800 ต่อ 237602-579-5206
ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ02-249-6944-51 ต่อ 6136-6137 02-249-4923
   กองวิศวกรรมทางพิเศษ 1 02-240-0148, 02-249-9644-51 ต่อ 613702-249-4923
   กองวิศวกรรมทางพิเศษ 2 02-249-6375, 02-249-9644-51 ต่อ 613902-249-6375
   กองออกแบบและก่อสร้าง 02-940-1217, 02-558-9800 ต่อ 277302-940-1217
   กองบริหารงานกลาง 02-249-9644-51 ต่อ 6231-
ฝ่ายบำรุงรักษา02-319-9730-9 ต่อ 4135, 4130 02-319-7119
   กองบำรุงรักษาทาง 02-319-9730-9 ต่อ 490202-319-9730-9 ต่อ 4904
   กองบำรุงรักษาอาคารและความสะอาด 02-558-9800 ต่อ 4125-602-319-7119
   กองบำรุงรักษาอุปกรณ์ 02-319-9730-9 ต่อ 4161, 416402-319-9730-9 ต่อ 4162
   กองไฟฟ้า เครื่องกลและยานพาหนะ 02-319-9730-9 ต่อ 4703, 483602-319-9730-9 ต่อ 4831
ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน02-247-2400, 02-248-6540,
02-641-5355-9 ต่อ 3403, 3404
 02-247-1197
   กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 02-641-5355-9 ต่อ 3312, 331002-248-6483
   กองพัฒนาและรักษาเขตทาง 1 02-248-6890, 02-248-6574-6 ต่อ 3008, 320202-246-9390
   กองพัฒนาและรักษาเขตทาง 2 02-248-6492, 02-641-5355-9 ต่อ 321202-248-6492
ฝ่ายกฎหมาย02-319-7391, 02-558-9800
ต่อ 4301, 4318
 02-319-7393
   กองคดี 02-319-7394, 02-558-9800 ต่อ 431902-319-7393
   กองนิติการ 02-319-7392, 02-558-9800 ต่อ 432002-319-7393
ฝ่ายควบคุมการจราจร02-240-2292, 02-249-6944-51
ต่อ 6156, 6126
02-240-0709 
   กองจัดการจราจร 02-442-0883, 02-240-042602-442-0899 
  02-249-6944-51 ต่อ 613302-240-0709
   กองกู้ภัย 02-319-9730-9 ต่อ 4118, 415102-319-9730-9 ต่อ 4153
   กองสื่อสารและปฏิบัติการพิเศษ 02-558-9800 ต่อ 4150, 411802-558-9800 ต่อ 4153
ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง02-319-9724, 02-319-9726,
02-319-9730-9 ต่อ 4408
 02-319-9725
   กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 1 02-319-9730-9 ต่อ 442102-319-9730-9 ต่อ 4429
   กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 2 02-319-9728, 02-319-9730-40 ต่อ 441402-319-7168
   กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 3 02-319-9730-9 ต่อ 441802-319-9725 ต่อ 4403
   กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 4 02-319-9730-9 ต่อ 4430-
   กองบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 02-319-9730-9 ต่อ 4254, 425302-319-9730-9 ต่อ 4255 
กองวางแผนปฏิบัติการ02-641-5355-9 02-247-1550
ต่อ 3510 
กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน02-558-9800 ต่อ 2812 02-558-9800
ต่อ 2546 
กองวิจัยและพัฒนา02-558-9800 ต่อ 2946 02-558-9800
ต่อ 1729 

 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 39 , ผู้ชมทั้งหมด : 7730

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย