การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ กทพ.

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ กทพ.

1633
03 ตุลาคม 2561
๑. การดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
 
         กทพ. ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และได้นำทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ และทางพิเศษบูรพาวิถี เข้าสู่มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานในการควบคุมและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กทพ. โดย กทพ. ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของทางพิเศษฉลองรัช ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๓ และได้รักษามาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาได้นำทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ เข้าสู่มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ และในปี ๒๕๕๙ กทพ. ได้ขยายขอบข่ายระบบโดยนำทางพิเศษบูรพาวิถีเข้าสู่มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และได้ปรับเปลี่ยนมาตรฐานการดำเนินงาน ISO 14001 ของทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษสายบางนาอาจณรงค์จาก ISO 14001 : 2004 เป็น ISO 14001 : 2015 โดย กทพ. ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ของทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ และทางพิเศษบูรพาวิถี รวมระยะทางทั้งสิ้น ๘๗.๙ กิโลเมตร เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ และในปี ๒๕๖๑ สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ได้ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ครั้งที่ ๑ (1st Surveillace audit) ISO 14001 : 2015 ของทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ และทางพิเศษบูรพาวิถี เมื่อวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยผลการตรวจประเมินไม่พบข้อบกพร่อง มีเพียงข้อสังเกต (Observation) จำนวน ๗ รายการ ดังนั้น สรร. จึงยังคงให้การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 แก่ กทพ. ต่อไป
 
การดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
-----------------------------------------------------------------------------------
 
๒. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
 
         การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากทางพิเศษตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กทพ. ได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินโครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผลการดำเนินงานได้รายงานให้ สผ. ทราบเรียบร้อยแล้ว
 
การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
-----------------------------------------------------------------------------------
 
๓. การดำเนินงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ.
 
         กทพ. ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ. เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อพนักงานของ กทพ. โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กทพ. ได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ. ซึ่งผลการดำเนินงานได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบเรียบร้อยแล้ว
 
การดำเนินงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ.
-----------------------------------------------------------------------------------
 
 
การดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
การดำเนินงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ.


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 28 , ผู้ชมทั้งหมด : 6867

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย