การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของ กทพ. ตามมาตรฐาน ISO 14045

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของ กทพ. ตามมาตรฐาน ISO 14045

2680
02 ธันวาคม 2562

 

     วามรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-efficiency

    ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-efficiency มาจากการรวมกันของคำว่า Ecology ที่แปลว่าระบบนิเวศ และ Economy ที่แปลว่าเศรษฐกิจ กับคำว่า Efficiency ที่แปลว่า ประสิทธิภาพ ดังนั้น คำว่า Eco-efficiency คือ การจัดการให้ภาคธุรกิจมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
    แนวคิด Eco-efficiency นี้ ริเริ่มโดยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Business Council for Sustainable Development หรือ WBCSD ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มบริษัทชั้นนำระหว่างประเทศ และได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดด้านสิ่งแวดล้อม หรือ Earth Summit เมื่อปี ๒๕๓๕ โดย WBCSD ได้กำหนดแนวทางที่จะช่วยให้การดำเนินงานด้านธุรกิจประสบความสำเร็จในเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ๗ ประการ ดังนี้

    ๑.) ลดการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบในการผลิตและการบริการ
 
    ๒.) ลดการใช้พลังงานในการผลิตและการบริการ
 
    ๓.) ลดการระบายสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม
 
    ๔.) เสริมสร้างศักยภาพการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่
 
    ๕.) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน
 
    ๖.) เพิ่มอายุของผลิตภัณฑ์ และ
 
    ๗.) เพิ่มระดับการให้บริการแก่ผลิตภัณฑ์และเสริมสร้างธุรกิจบริการ
 
     แนวคิด Eco-efficiency ดังกล่าว เป็นวิธีการที่เหมาะสมกับภาคธุรกิจ เนื่องจากเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจ (การเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กร) และการรักษาระบบนิเวศโดยการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ ยังเป็นดัชนีชี้วัดความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อันเป็นเป้าหมายโดยรวมของนานาประเทศในระยะยาวต่อไป
 
       สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้แจ้งกรอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีตัวชี้วัดร่วม คือ ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-efficiency ปัจจุบัน กทพ. อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ว่าจ้างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาและกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ กทพ. เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ รายละเอียดดังไฟล์แนบ
 
 
 
 
       นอกจากนี้ สวทช. ยังได้ทำการสำรวจพื้นที่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษรามอินทรา ๑ และศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อศึกษากิจกรรมการดำเนินงานการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษและกิจกรรมการซ่อมบำรุงของ กทพ.
 
EnvExploration
 
-------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 10 , ผู้ชมทั้งหมด : 7382

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย