การดำเนินงานการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ กทพ.

การดำเนินงานการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ กทพ.

957
18 พฤศจิกายน 2563

     การดำเนินงานการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ กทพ.

  กทพ. อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ว่าจ้างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาและกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยมีระยะเวลา ๒๔ เดือน และมีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
 
    ๑) MTEC ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ กทพ. เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ รายละเอียดดังไฟล์แนบ
 
 
 
 
    ๒) MTEC ได้ทำการสำรวจพื้นที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับให้บริการทางพิเศษ ได้แก่ ฝ่ายบำรุงรักษา
       ฝ่ายควบคุมการจราจร และฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง ระหว่างวันที่ ๘ ตุลาคม - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อศึกษากิจกรรมการซ่อมบำรุง กิจกรรมการจัดการจราจรและกู้ภัย และกิจกรรมการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของ กทพ.
รูปการสำรวจพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ.
รูปการสำรวจพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ.
 
    ๓) MTEC ร่วมกับ กวล. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของ กทพ. ได้ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเก็บข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบ
 
 
 
 
 
รูปการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
รูปการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
 
  ๔) MTEC ประชุมหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูล (Template) สำหรับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม และ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ฝ่ายบำรุงรักษา ฝ่ายควบคุมการจราจร และฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง
 
รูปการประชุมหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูล (Template) สำหรับประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
รูปการประชุมหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูล (Template) สำหรับประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
 
 
  ๕) กทพ. ร่วมกับ MTEC จัดทำรายงานผลการศึกษาและการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กทพ. แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการ กทพ. ได้มีมติเห็นชอบรายงานฯ ดังกล่าว ซึ่ง MTEC ได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจตามแนวทางที่คณะกรรมการ กทพ. ให้ความเห็นชอบและได้จัดการอบรมเพื่อนำเสนอแนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. ระยะที่ ๑ แก่ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง ในวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ และวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว
Eco Efficiency
รูปการอบรมเพื่อนำเสนอแนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
และผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. ระยะที่ ๑
 

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 55 , ผู้ชมทั้งหมด : 7897

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย