การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ภาพรวม กทพ. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

ภาพรวม กพท. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

1206
07 ธันวาคม 2556
ภาพรวม กทพ. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม
 
      การดำเนินงานดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตทางพิเศษ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กทพ. นั้น กทพ. ได้วางแผนเพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ภายใต้มาตรฐานที่กำหนดไว้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน กล่าวคือ  ในขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และภายหลังเปิดดำเนินโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 
ช่วงก่อนการก่อสร้างโครงการ 
 
      กทพ. ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษตั้งแต่ในขั้นตอนของการวางแผนโครงการเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการในด้านวิศวกรรม  เศรษฐกิจ  การเงิน การลงทุน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยในส่วนของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น ได้จัดให้มีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment,EIA)เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการ โดยเปรียบเทียบกับสภาวะที่ไม่มีโครงการ และกำหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงระหว่างการก่อสร้างโครงการและภายหลังเปิดดำเนินโครงการ ซึ่งโครงการที่เปิดให้บริการแล้วของ กทพ. ได้ผ่านความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วทุกโครงการ  
 
 
ช่วงระหว่างการก่อสร้าง 
 
      กทพ. ได้ดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่ง-แวดล้อมระหว่างการก่อสร้างตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการและปฏิบัติตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เกี่ยวกับแนวทางขั้นต่ำในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการคมนาคมขนส่งทางบกบนถนนปัจจุบัน  หรือผ่านชุมชนรวมทั้งปฏิบัติตามมติคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครและชุมชนในประเทศไทย โดยใช้ระเบียบข้อปฏิบัติในการควบคุมฝุ่นละอองจากการบรรทุกและขนส่งวัสดุก่อ สร้างต่างๆ ในช่วงการดำเนินการก่อสร้างอีกด้วย
 
 
ช่วงภายหลังเปิดดำเนินโครงการ 
 
      ภายหลังจากการเปิดดำเนินโครงการแล้ว กทพ. ได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามแนวสายทางของทางพิเศษอย่างต่อเนื่อง โดยว่าจ้างที่ปรึกษาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)ในด้านคุณภาพอากาศ  ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำ ทั้งนี้หากผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน กทพ. จะได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้บริการและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงต่อไป


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 28 , ผู้ชมทั้งหมด : 6867

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย