การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการในการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (CG)

การเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการในการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (CG)

1812
18 มิถุนายน 2562

 

แนวทางการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการใน  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
Corporate Governance Guideline
 
     การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มุ่งมั่นให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ รับผิดชอบต่อสังคม และยึดถือมาตรฐานจริยธรรมอย่างสูงและโดยที่ผลการปฏิบัติงานของ กทพ. ได้รับการตัดสินจากการมองของสังคม  คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการที่สังคมได้ให้ความไว้วางใจ แนวทางการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการในการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนี้ ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและแสดงถึงการปฏิบัติงานที่ดี ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน บริหารกิจการด้วยความไว้วางใจ เป็นธรรม มีความรับผิดชอบและมีจิตสำนึก และความสม่ำเสมอในการให้บริการต่อผู้รับบริการ
 
๑. วิสัยทัศน์และภารกิจ
 
๒. ขอบเขตวัตถุประสงค์
 
๓. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
 
๓.๑ นโยบายกำกับดูแลกิจการของ กทพ. (ดาวน์โหลด)
 
๓.๒ คณะกรรมการ
 
๓.๓ ความเป็นอิสระ
 
๓.๔ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กทพ.
 
๓.๕ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
 
๓.๖ การประชุมคณะกรรมการ กทพ.
 
๓.๗ การประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทพ.
 
๓.๘ การประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้ว่า กทพ.
 
๓.๙ ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ (ดาวน์โหลด)
 
๔. กฏบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ คณะกรรมการตรวจสอบ กทพ.
 
๔.๑ กฏบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ดาวน์โหลด)
 
๔.๒ กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กทพ. (ดาวน์โหลด)
 
๕. มาตรฐานจริยธรรม
 
๕.๑ มาตรฐานจริยธรรมของกรรมการ กทพ.
 
๕.๒ มาตรฐานจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน
 
๕.๓ การฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม
 
๕.๔ ประมวลจริยธรรมพนักงาน กทพ. (ดาวน์โหลด)
 
๖. การรายงานข้อเท็จจริงและกระบวนการตรวจสอบ
 
๖.๑ การรายงานข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 
๖.๒ กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบต่อข้อร้องเรียน
 
๖.๓ การฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม
 
๗. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 
๘. บทบาทหน้าที่ของสำนักผู้ว่าการ
 
๙. รายงานผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
 
๑๐. ข่าวสารการกำกับดูแลกิจการ
 
๑๐.๑ ตารางกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
 
๑๐.๒ กิจกรรม CG DAY ปี 2562 (ดาวน์โหลด)
 
๑๐.๓ EXAT CG My Idol (พนักงานต้นแบบในอุดมคติ) (ดาวน์โหลด)
 
๑๑. จรรยาบรรณของพนักงาน กทพ. คือ  " ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจ (HEARTS) "  (ดาวน์โหลด)
 
 ๑๑.๑ การจัดกิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART
         ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑     |     ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑      |    ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑    |
      (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)     (๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)     (๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑)

         ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒     |      ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒     |   ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒    |
     (๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)  (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)  (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
 
         ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒     |      ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒     |   ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒    |
      (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)   (๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)   (      เมษายน ๒๕๖๒)
 
 
๑๒. คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ. (ดาวน์โหลด)
 
๑๓. คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ดาวน์โหลด)
 
๑๔. ประกาศ กทพ. เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
       ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 (ดาวน์โหลด)
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 40 , ผู้ชมทั้งหมด : 5428

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย